Airtel
S.NoStateNumbers
1 Tamil Nadu 98940-12345
2 Chennai 98400-12345
3 Assam 99540-12345
4 Bihar/Jharkhand 99340-12345
5 Gujarat 98980-12345
6 Haryana 98960-12345
7 Himachal Pradesh 98160-12345
8 Jammu & Kashmir 99060-12345
9 Karnataka 98450-12345
10 Kerala (1800) 98950-12345
11 Madhya Pradesh & Chattisgarh 98930-12345
12 Maharashtra & Goa 98900-12345
13 Mumbai 98920-12345
14 North East 98620-12345
15 Orissa 99370-12345
16 Punjab 98150-12345
17 Rajasthan 98290-12345
18 Delhi 98100-12345
19 Andaman & Nicobar 99330-12345
20 Uttar Pradesh (E) 99350-12345
21 Uttar Pradesh (W) 98970-12345
22 West Bengal 99330-12345
23 Kolkata 98310-12345
24 Andhra Pradesh 98490-12345
Aircel
S.NoStateNumbers
1 Tamil Nadu 98420-12345
2 Chennai 98410-12345
3 Assam 98540-12345
4 Bihar/Jharkhand 98520-12345
5 Himachal Pradesh 98570-12345
6 Jammu & Kashmir 98580-12345
7 North East 98560-98560
8 Orissa 98530-12345
9 West Bengal 98510-12345
10 Kolkata 98040-12345
BSNL
S.NoStateNumbers
1 Andaman & Nicobar 94000-24365
2 Andhra Pradesh 94000-24365
3 Assam 94000-24365
4 Bihar/Jharkhand 94000-24365
5 Gujarat 94000-24365
6 Haryana 94000-24365
7 Himachal Pradesh 94000-24365
8 Jammu & Kashmir 94000-24365
9 Karnataka 94000-24365
10 Kerala 94000-24365
11 Madhya Pradesh & Chattisgarh 94000-24365
12 Maharashtra & Goa 94000-24365
13 Mumbai 98210-99800
14 North East 94000-24365
15 Orissa 94000-24365
16 Punjab 94000-24365
17 Rajasthan 94000-24365
18 Chennai 94000-24365
19 Tamil Nadu 94000-24365
20 Uttar Pradesh (E) 94000-24365
21 Uttar Pradesh (W) 94000-24365
22 West Bengal 94000-24365
23 Kolkata 98830-98830
24 All India 9400024365
Idea
S.NoStateNumbers
1 Delhi 98910-12345
2 Andhra Pradesh 98480-12345
3 Gujarat 98240-12345
4 Haryana 98120-12345
5 Himachal Pradesh 98820-12345
6 Kerala 98470-12345
7 Madhya Pradesh & Chattisgarh 98260-12345
8 Maharashtra 98220-12345
9 Mumbai 97020-12345
10 Rajasthan 98870-12345
11 Uttar Pradesh (E) 98890-12345
12 Uttar Pradesh (W) 98370-12345
MTNL
S.NoDetailsNumbers
1 Delhi 98681-12345
2 Mumbai 98690-12345
Reliance
S.NoDetailsNumbers
1 Delhi 3033-3333
2 Andaman & Nicobar 3033-3333
3 Andhra Pradesh 3033-3333
4 Assam (GSM) 98640-98640
5 Bihar/Jharkhand (GSM) 98350-98350
6 Bihar/Jharkhand 3033-3333
7 Gujarat 3033-3333
8 Haryana 3033-3333
9 Himachal Pradesh (GSM) 98170-98170
10 Himachal Pradesh 3033-3333
11 Jammu & Kashmir 3033-3333
12 Karnataka 3033-3333
13 Kerala 3033-3333
14 Madhya Pradesh & Chattisgarh 3033-3333
15 Madhya Pradesh & Chattisgarh (GSM) 98270-98270
16 Maharashtra & Goa 3033-3333
17 Mumbai 3033-3333
18 North East (GSM) 98630-98630
19 Himachal Pradesh (GSM) 98170-98170
20 Orissa (GSM) 98610-98610
21 Orissa 3033-3333
22 Punjab 3033-3333
23 Rajasthan 3033-3333
24 Tamil Nadu 3033-3333
25 Chennai 3033-3333
26 Uttar Pradesh (E) 3033-3333
27 Uttar Pradesh (W) 3033-3333
28 West Bengal (GSM) 98320-98320
29 Kolkata (GSM) 98830-98830
30 West Bengal 3033-3333
Tata Indicom
S.NoStateNumbers
1 Delhi 92100-08282
2 Andaman & Nicobar 92460-08282
3 Bihar/Jharkhand 92340-08282
4 Gujarat 92270-08282
5 Haryana 92540-08282
6 Himachal Pradesh 92180-08282
7 Karnataka 92430-08282
8 Kerala 92490-08282
9 Madhya Pradesh & Chattisgarh 92290-08282
10 Maharashtra & Goa 92250-08282
11 Mumbai 92200-08282
12 Orissa 92380-08282
13 Punjab 92170-08282
14 Rajasthan 92140-08282
15 Tamil Nadu 92400-08282
16 Chennai 92400-08282
17 Uttar Pradesh (E) 92350-08282
18 Uttar Pradesh (W) 92190-08282
19 West Bengal 92330-08282
20 Kolkata 92310-08282
Vodafone
S.NoStateNumbers
1 Delhi 98110-98110
2 Andhra Pradesh 98850-98850
3 Gujarat 98250-98250
4 Haryana 98130-98130
5 Karnataka 98860-98860
6 Kerala 98460-98460
7 Maharashtra & Goa 98230-98230
8 Mumbai 98200-98200
9 Orissa 97760-97760
10 Punjab 98880-98880
11 Rajasthan 98280-98280
12 Tamil Nadu 98430-98430
13 Uttar Pradesh (E) 98390-98390
14 Uttar Pradesh (W) 97190-97190
15 West Bengal 97320-97320
16 Kolkata 98300-98300
Tata Docomo
S.NoStateNumbers
1 Delhi 90320-12345
2 Bihar/Jharkhand 90310-12345
3 Gujarat 90330-12345
4 Haryana 90340-12345
5 Himachal Pradesh 90350-12345
6 Karnataka 90360-12345
7 Kerala 90370-12345
8 Madhya Pradesh & Chattisgarh 90390-12345
9 Maharashtra & Goa 90280-00121
10 Orissa 90400-12345
11 Punjab 90410-12345
12 Rajasthan 90420-12345
13 Tamil Nadu 90430-12345
14 Uttar Pradesh (E) 90440-12345
15 Uttar Pradesh (W) 90450-12345
16 West Bengal 90460-12345
17 Kolkata 90380-12345
Videocon
S.NoStateNumbers
1 All over India 121
2 Haryana 9068012345
3 Punjab 9653012345
4 Tamil Nadu 90800-12345
5 North East 9131012345
6 Orissa 9132012345
7 Jammu & Kashmir 9130012345
Stel
S.NoStateNumbers
1 Assam 9127012345
2 All Over India 1212
3 Bihar/Jharkhand 9128012345
4 Himachal Pradesh 9129012345
Spice
S.NoStateNumbers
1 Karnataka 98440-98440
2 Punjab 98140-12345
MTS
S.NoStateNumbers
1 Maharashtra & Goa 9146125125
2 All over India 125125